نمایه پرتو آشا

طراح و تولید کننده راه‌انداز لیزر دیودی تجهیزات اپتوالکترونیکی و اپتومکانیکی برنامه‌پذیر