آشکارساز سریع (FPD1)

مدل: FPD1
سازنده: نمایه پرتو آشا

حسگر نیمه‌هادی FPD1 با مساحت 1 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول 850 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش و افت 12 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 20 ولت و جریان تاریك 5 نانوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشكارسازی كند.